07/10/2022
Breaking News

แบงก์ชาติจีนคงดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปีและ 5 ปีตามคาด

คงดอกเบี้ย LPR

ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าเกรดเอ (LPR) ประเภท 1 ปีที่ระดับ 3.65% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีที่ระดับ 4.30% ในวันนี้

นักวิเคราะห์ส่วนมากคาดคะเนไว้ก่อนหน้าที่ผ่านมาว่า ธนาคารกลางจีนจะคงอัตราดอกเบี้ย LPR ทั้งประเภท 1 ปีและ 5 ปีในวันนี้ ภายหลังที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยแนวนโยบายของจีนไว้ที่ระดับ 2.75% ในอาทิตย์ที่แล้ว

แบงก์ชาติจีน

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปีของจีนเป็นดัชนีวัดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของภาคเอกชน

ส่วนอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีเป็นดัชนีวัดทิศทางอัตราดอกเบี้ยของภาคครัวเรือน ซึ่งรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยเพื่อการกู้จำนอง